Rok narodenia 1982

Vzdelanie

 • 2009 – 2013 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, katedra správneho a environmentálneho práva (interné doktorandské štúdium) – získaná vedecko-akademická hodnosť v študijnom odbore 3.4.4 správne právo „PhD.“
 • 2009 Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (rigorózna skúška)- získaný akademický titul „JUDr.“
 • 2002 – 2007 Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave – získaný akademický titul „Mgr.“

Advokácia a právna prax

 • 2011 – súčasnosť – Advokátska kancelária HUTTA & PARTNERS – advokát a partner
 • 2011 – Advokátska kancelária JUDr. Michal Hutta – advokát
 • 2007 – 2011 – Advokátska kancelária JUDr. Marta Huttová – advokátsky koncipient
 • 2004 – 2006 – Citibank (Slovakia), a.s. – právny asistent odboru právneho a compliance
 • 2001 – 2007 – Advokátska kancelária JUDr. Marta Huttová – právny asistent

Pedagogická a lektorská činnosť

 • 2016 – 2017 – Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, katedra obchodného práva – odborný asistent
 • 2013 – 2016 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied – odborný asistent v študijnom odbore verejná správa s odborným zameraním na správne právo
 • 10/2015 – 12/2015 – Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, katedra obchodného práva – odborný asistent
 • 2014 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – lektor vzdelávania pracovníkov v rezorte školstva na tému „Správne delikty“.
 • 2/2012 – 6/2012 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied – odborný asistent v študijnom odbore verejná správa s odborným zameraním na správne právo

Profesijné zameranie advokáta

JUDr. Michal Hutta, PhD. poskytuje komplexné právne služby predovšetkým v právnych odvetviach občianskeho, obchodného a správneho práva. V rámci odvetvia občianskeho práva sa venuje aj právu duševného vlastníctva s osobitným zreteľom na autorské právo. Osobitne sa špecializuje na oblasť správneho práva, kde poskytuje klientom advokátskej kancelárie právne služby z viacerých odvetví a úsekov verejnej správy. Okrem zastupovania klientov v súdnych a správnych konaniach je jeho právna prax v advokátskej kancelárii zameraná aj na vypracúvanie listín o právnych úkonoch, právnych rozborov a stanovísk.

Licencia SAK č. 5808

Priamy kontakt: michal.hutta@huttova.sk