V rámci občianskeho práva poskytujeme:

–         porady a konzultácie v občianskoprávnych veciach

–         spisovanie listín o právnych úkonoch

–         zastupovanie pred súdmi

–         zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov

–         právne posúdenie návrhov zmlúv

–         spracovanie právnych rozborov a stanovísk

–         porady a konzultácie vo veciach rodinného práva

–         zastupovanie v konaniach o rozvode

–         zastupovanie v konaniach o výchove detí

–         zastupovanie v konaniach o výživnom

–         zastupovanie v konaniach o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

–         právne služby vo veciach autorského práva a niektorých iných práv duševného vlastníctva